Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FARASI-RAFIKI
Farasi-Rafiki is een zelfstandig instituut voor coaching, counseling en training met paarden, gevestigd te Wateren, Drenthe.

artikel 2 definities
a. Farasi-Rafiki: het instituut, alsook bij Farasi-Rafiki werkzame personen en door Farasi-Rafiki bij een opdracht betrokken derden.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Farasi-Rafiki opdracht heeft verstrekt tot het begeleiden van een training, coachings- of counselingstrajecten.
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zelfstandig opdrachtgever is, dan wel zijdens de Opdrachtgever is aangewezen als degene die de Diensten van Farasi-Rafiki afneemt.
d. Diensten: alle door Farasi-Rafiki aan Opdrachtgever geleverde vormen van coaching, counseling of training.
e. Overeenkomst: elke afspraak tussen Farasi-Rafiki en Opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van Diensten.

artikel 3 deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Farasi-Rafiki partij is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Farasi-Rafiki, derhalve ook bij haar werkzame personen en door Farasi-Rafiki bij de uitvoering betrokken derden, kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.
c. De eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn op Overeenkomsten niet van toepassing, behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding.
d. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De vernietigde bepaling dient vervangen te worden door een bepaling die niet vernietigbaar of nietig is, maar die zoveel mogelijk overeenkomt me hetgeen partijen met de vervangen bepaling beoogden.

artikel 4 inhoud en uitvoering van de overeenkomst
a. Overeenkomsten vormen zijdens Farasi-Rafiki inspanningsverbintenissen. Farasi-Rafiki zal naar beste weten en kunnen, trachten de doelen van Opdrachtnemer en/of Deelnemer te bereiken. Zij kan evenwel niet worden aangesproken op het uitblijven van een zeker doel of resultaat.
b. Farasi-Rafiki is gerechtigd derden bij de Diensten te betrekken als dit naar haar oordeel ten dienste staat aan de door haar te leveren inspanning.

artikel 5 omstandigheden die nakoming verhinderen
a. De aard van de door Farasi-Rafiki te leveren Diensten brengt mee dat de uitvoering veelal buiten zal plaatsvinden. Farasi-Rafiki behoudt zich het recht voor tot aanvang van de Dienst, deze af te gelasten of uit te stellen, dan wel tijdens de uitvoering van de Dienst deze af te breken indien weersomstandigheden aan een goede uitvoering in de weg staan.
b. De aard van de door Farasi-Rafiki te leveren Diensten brengt mee dat de uitvoering veelal zal plaatsvinden in samenwerking met beschikbare paarden. Farasi-Rafiki behoudt zich het recht voor tot aanvang van de Dienst, deze af te gelasten of uit te stellen, dan wel tijdens de uitvoering van de Dienst deze af te breken indien de beschikbaarheid van voor de Dienst te gebruiken paarden tekortschiet.
c. In bovengenoemde gevallen ontstaat slechts een betalingsverplichting zijdens Opdrachtgever indien en voor zover de Dienst is uitgevoerd.
d. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer de reeds overeengekomen Overeenkomst opzegt binnen een periode van 2 weken tot de uitvoering, is deze de helft van de overeengekomen honorering verschuldigd.
e. Indien de Opdrachtgever of Deelnemer de reeds overeengekomen Overeenkomst opzegt binnen een periode van 1 week tot de uitvoering, is deze het overeengekomen honorering verschuldigd.
f. Indien aan de opzegging bedoeld in de vorige 2 leden ziekte of een andere vorm van
overmacht ten grondslag ligt, zal worden geprobeerd de Dienst op een later tijdstip
alsnog te verrichten.

artikel 6 prijzen en offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
a. De prijzen in offertes van Farasi-Rafiki zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
b. Alle offertes door Farasi-Rafiki gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, als wat
betreft inhoud, als wat betreft levertijd.
c. Een overeenkomst tussen Farasi-Rafiki en Opdrachtgever komt tot stand door
aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever indien en voor zover nadien niet door Farasi-Rafiki een beroep is gedaan op het herroepelijke karakter van de offerte.
e. Indien voor Diensten geen vaste prijs of een uurtarief is overeengekomen, of er is
meerwerk geleverd in additie op hetgeen is overeengekomen, zal Farasi-Rafiki daarvoor
de door haar gebruikelijk te hanteren tarieven berekenen.

artikel 7 honorering en betaling
a. Alle honoraria worden behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend
beding vermeerderd met heffingen van overheidswege zoals BTW.
b. Farasi-Rafiki heeft het recht de honoraria te vermeerderen met reiskosten en overige
kosten te maken of gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
c. Farasi-Rafiki zal factureren voorafgaande aan de uitvoering van de Dienst waarbij een
betalingstermijn van 14 dagen wordt gehanteerd.
d. Farasi-Rafiki behoudt zich het recht voor de Dienst niet uit te voeren of uit te stellen
indien geen tijdige betaling plaatsvindt, zonder dat dit zal leiden tot verval van de
verplichting om te betalen.
e. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Dienst afnemen, zijn zij
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting.
f. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een
daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente
verschuldigd die gelijk is aan de geldende wettelijke handelsrente.
g. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de
eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats steeds de
oudste facturen.
h. Indien Farasi-Rafiki is genoodzaakt incassomaatregelen te nemen ter inning van
facturen, komen de daarbij betrokken kosten voor rekening van Opdrachtgever. De kosten
bedragen ten minste 15% van de betroffen factuurbedragen met een minimum van EUR
500,-.

artikel 8 aansprakelijkheid
a. Farasi-Rafiki is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele
schade of schade anderszins voortvloeiende uit de uitvoering van diensten of het uitblijven
daarvan.
b. Farasi-Rafiki is evenmin aansprakelijk voor werknemers of door haar bij de uitvoering van
de Dienst betrokken derden.
c. Farasi-Rafiki doet haar uiterste best om de uitvoering van de Dienst zo veilig mogelijk te
laten verlopen. De omgang met paarden brengt evenwel een gering risico op
letselschade mee door onverwachte gedragingen van Deelnemer of paard. Farasi-
Rafiki is niet aansprakelijk voor enige letstelschade of andersoortige immateriële
schade van die strekking.
d. Indien de Deelnemer schade lijdt waarvoor Farasi-Rafiki ondanks bovengenoemde
exoneraties aansprakelijk is, dan is Farasi-Rafiki slechts gehouden schade te vergoeden
indien en voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval tot uitkering komt.

artikel 9 geheimhouding
a. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de belanghebbende partij is medegedeeld of als de andere partij dat redelijkerwijs kan vermoeden.
b. Farasi-Rafiki draagt ervoor zorg eenzelfde geheimhouding op te leggen aan haar werknemers en eventueel bij de uitvoering van de dienst betrokken derden.
c. Indien ten behoeve van trainingsdoelen registraties of opnamen worden gemaakt, zullen deze uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de betroffen Deelnemers worden gebruikt voor promotie of Diensten te verlenen aan derden.
d. Opdrachtgever en Deelnemer geven behoudens andersluidend schriftelijk beding toestemming contactgegevens te gebruiken voor eigen activiteiten. De contactgegevens zullen nimmer, behoudens wettelijke verplichtingen, ter beschikking worden gesteld aan derden.
artikel 10 recht en forum
a. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Farasi-Rafiki en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. In geval van een in der minne niet te beslechten geschil tussen partijen, is de rechter bevoegd die daartoe op grond van de gebruikelijke competentieregels is aangewezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *